Wiki Content Recently Changed Pages Naruto Akkipuden Wiki List of Characters Sarui Uchiha Nerai Hyuga Hikaru Shirou Uchiha Shoudo Kanashiki Human Hikari Uzumaki Karasu Kenshin Masashi Akuma Takashi Akuma Rin Akuma Yami Akuma Kyuban Akuma Male Tatsuo Otsutsuki Hikari Uzumaki Karasu Kenshin Masashi Akuma Takashi Akuma Ian Uchiha Yami Akuma Community Recent blog posts Forum