Wiki ContentRecently Changed PagesNaruto Akkipuden WikiList of CharactersSarui UchihaNerai HyugaShoudo KanashikiYujiroSutōmī ChinoikeHumanHikari UzumakiKarasu KenshinMasashi AkumaTakashi AkumaRin AkumaYami AkumaKyuban AkumaMaleTatsuo OtsutsukiHikari UzumakiKarasu KenshinMasashi AkumaTakashi AkumaIan UchihaYami AkumaCommunityRecent blog postsForum